Verkoopvoorwaarden Nationale Ballonvaartbon

1. Algemene informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bon die jij bij Nationale Ballonvaartbon koopt.

1.2 Met Nationale Ballonvaartbon wordt Nationale Ballonvaartbon.NL bedoeld, een bedrijf dat is onderworpen aan Nederlands recht, geregistreerd in ‘s-Hertogenbosch en statutair gevestigd aan de Leonardus van Veghelstraat 36, 5212 AE ‘s-Hertogenbosch, Nederland. Nationale Ballonvaartbons registratienummer is 16057140 en haar BTW-nummer is 071928698.B.01.

1.3 Onder ‘Bon’ wordt verstaan een instrument, hetzij in fysieke, hetzij in elektronische vorm, dat de houder van een dergelijke Bon (de ‘Bon Houder’) het recht geeft op afname van een ballonvaart van de Ballonvaart Onderneming binnen de op de Bon aangegeven periode (de ‘Geldigheidsperiode’).

1.4 Onder ‘Ballonvaart’ wordt verstaan de ballonvaart die door de Ballonvaart Onderneming of een Ballonvaarder aan de Bon Houder is geleverd en/of beschikbaar is gesteld, zoals gespecificeerd op Nationale Ballonvaartbons website en op de Bon.

1.5 De Ballonvaart Onderneming (of ookwel Ballonvaarder) is een niet met Nationale Ballonvaartbon verbonden derde, die de ballonvaart(en) uitvoert. Nationale Ballonvaartbon verkoopt en levert de ballonvaart niet en stelt die evenmin ter beschikking. Het enige dat zij doet, is de Bon verkopen en beschikbaar stellen.

1.6 Nationale Ballonvaartbon zelf voert geen ballonvaarten uit. Het enige dat zij doet, is het verkopen en leveren van de Bon.

1.7 De laatste Update van deze Verkoopvoorwaarden vond op 15.11.2017 plaats. Nationale Ballonvaartbon behoudt zich het recht voor deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Alle wijzigingen van deze Verkoopvoorwaarden zullen wij online bekend maken. Jij bent alleen gebonden aan de versie van de Verkoopvoorwaarden waarmee jij je op het tijdstip van de aankoop van een Bon akkoord hebt verklaard.

 

2. Aankoop van een Bon

2.1 Je dient tenminste 18 jaar oud te zijn om een Bon te kunnen kopen.

2.2 Door te klikken op de button ‘Bestelling afronden’ doe je een aanbod aan Nationale Ballonvaartbon tot het kopen van de Bon. De koop van de Bon is echter pas volledig tot stand gekomen indien jij een e-mail van Nationale Ballonvaartbon hebt ontvangen waarin de aanvaarding van jouw aanbod wordt bevestigd. Nationale Ballonvaartbon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor jouw aanbod te weigeren. Bovendien kan Nationale Ballonvaartbon, ook al heeft zij jouw aanbod geaccepteerd, de overeenkomst te allen tijde annuleren indien zij een redelijk vermoeden heeft dat jij jegens Nationale Ballonvaartbon, een met Nationale Ballonvaartbon gelieerde derde of de Ballonvaart Onderneming fraude hebt gepleegd.

2.3 De Ballonvaart Onderneming kunnen eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren op de koop, levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming.

 

3. Inwisselen van een Bon

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:
(a) kan de Bon slechts een keer worden ingewisseld;
(b) kan de Bon alleen bij de Ballonvaart Onderneming en niet bij Nationale Ballonvaartbon worden ingewisseld;
(c) is de Bon slechts geldig voor de daarop vermelde waarde;
(d) dien je de bij de Bon behorende instructies inzake het inwisselen na te leven als je de Bon bij de Ballonvaart Onderneming gaat inwisselen.

3.2 Om een Bon te kunnen inwisselen, dien je deze bij de Ballonvaart Onderneming in te leveren binnen de Geldigheidsperiode. Indien je de Bon niet binnen de Geldigheidsperiode inwisselt, vervalt de Bon automatisch en kan het niet meer ingewisseld worden.

3.3 Indien je de Bon wilt inwisselen voor goederen en/of diensten die niet tot die van het aanbod Ballonvaart Onderneming behoren, heb je geen recht op een tegoed, een terugbetaling in contanten of een nieuwe Bon voor het verschil tussen de waarde van de Ballonvaart Onderneming en de feitelijke waarde van de goederen en/of diensten die door de Ballonvaart Onderneming aan jou zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld.

3.4 Bonnen kunnen slechts in hun geheel worden ingewisseld. Zij mogen niet gedeeltelijk of stapsgewijs worden ingewisseld. Indien jij om welke reden dan ook de Bon bij een Ballonvaart Onderneming inwisselt voor anders dan de originele waarde (zonder korting) van het aanbod Ballonvaart Onderneming, heb je geen recht op een tegoed, terugbetaling in contanten of een nieuwe Bon voor het verschil tussen de originele waarde (zonder korting) en de ingewisselde waarde.

3.5 Nationale Ballonvaartbon mag ten behoeve van de Ballonvaart Onderneming reserveringskosten of andere kosten innen die samenhangen met de aankoop en/of het inwisselen van een Bon. Al deze (eventuele) vergoedingen of kosten zullen aan jou worden meegedeeld voordat je de Bon koopt.

 

4. Gebruik van een Bon

4.1 De koop van een Bon geschiedt uitsluitend voor jouw niet-commercieel privégebruik (je mag de Bon echter wel aan iemand cadeau geven voor zijn/haar niet-commercieel privégebruik). Zowel het reproduceren van een Bon als het commercieel handelen met een Bon is verboden

4.2 Jij bent uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor jouw Bon. Noch Nationale Ballonvaartbon noch de Ballonvaart Onderneming is verantwoordelijk voor verloren of gestolen Bons of voor het ophalen van Bon referentienummers of Bon veiligheidscodes.

4.3 Jij verklaart geen valse gegevens te zullen verstrekken, met inbegrip van valse namen, adressen en/of contact- of betalingsgegevens; evenmin zal jij illegaal handelen in samenhang met de aankoop of het gebruik van een Bon, of iemand een dergelijk handelen toestaan.

4.4 Elke poging om een Bon in strijd met deze Verkoopvoorwaarden in te wisselen kan – geheel naar eigen inzicht van Nationale Ballonvaartbon – leiden tot ongeldigheid van de Bon.

 

5. Annulering (en uitzonderingen), Restituties en Problemen

5.1 Je hebt een wettelijk recht jouw koop van de Bon te annuleren binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop je de bevestigingsmail hebt ontvangen (de Bon annuleringstermijn’). Indien je echter jouw Bon tijdens de Bon annuleringstermijn inwisselt, vraag je daarmee Nationale Ballonvaartbon uitdrukkelijk de diensten aan jou beschikbaar te stellen en erken je, dat je jouw recht om de koop van de Bon te annuleren, verliest. Aangezien Nationale Ballonvaartbon niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van de ballonvaart van de Ballonvaart Onderneming, heb jij geen recht meer op een volledige of gedeeltelijke restitutie, als jouw Bon is ingewisseld.

5.2 Indien je jouw koop van een Bon wenst te annuleren, kun je dit doen op één van de volgende manieren:

5.2.1 door het sturen van een e-mail naar info@balloonteam.nl of

5.2.2 door naar ons in paragraaf 1.2 aangegeven adres te schrijven.

5.3 Indien je jouw koop van de Bon in overeenstemming met deze paragraaf 5 annuleert, zal Nationale Ballonvaartbon jou alle in verband met jouw aankoop gedane betalingen restitueren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag, waarop je Nationale Ballonvaartbon over jouw annulering hebt geïnformeerd.

5.4 Indien jij je Bon inwisselt, maar de Ballonvaart Onderneming jou onbevredigend behandelt of een ballonvaart nog niet naar behoren beschikbaar heeft gesteld, of indien jij een klacht hebt over het beschikbaar stellen van een ballonvaart of de uitvoering van de ballonvaart, dien je je rechtstreeks tot de Ballonvaart Onderneming te wenden. De Ballonvaart Onderneming en niet Nationale Ballonvaartbon, is immers verantwoordelijk voor de uitvoering van de ballonvaart of het beschikbaar stellen van de mogelijkheden daartoe. Het enige dat Nationale Ballonvaartbon doet, is de Bon verkopen en beschikbaar stellen. Indien jij en de Ballonvaart Onderneming het echter niet eens worden over het verhelpen van de klacht, kan Nationale Ballonvaartbon, op jouw verzoek, proberen te helpen het probleem tussen jou en de Ballonvaart Onderneming op te lossen.

5.5 Tenzij je Nationale Ballonvaartbon van tevoren uitdrukkelijk meedeelt dat je dit niet wenst, zal elke restitutie aan jou gedaan worden door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze. Indien jouw oorspronkelijke betalingswijze geannuleerd, vervallen of anderszins veranderd is, dien je het klantenservice team onmiddellijk te informeren onder info@balloonteam.nl. Indien je dit achterwege laat en restitutie aan jou plaats vindt door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze, kan het nodig zijn om met jouw bank of financiële dienstverlener over het verkrijgen van je restitutie te overleggen. Nationale Ballonvaartbon verleent niet meer dan één restitutie.

5.6 Je hebt 30 dagen vanaf de dag waarop je de restitutie ontvangt om deze te weigeren. Indien je de restitutie niet binnen deze 30 dagen weigert, zijn met de restitutie alle vorderingen die jij eventueel jegens Nationale Ballonvaartbon hebt en die gerelateerd zijn aan, voortvloeien uit of samenhangen met de desbetreffende Bon, volledig en finaal geregeld.

 

6. Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de ballonvaart door de Ballonvaartonderneming

6.1 Houd er alsjeblieft rekening mee dat de Ballonvaart Onderneming en niet Nationale Ballonvaartbon:

6.1.1 de uitvoerder van de ballonvaart van de Ballonvaart Onderneming is;

6.1.2 de partij is die een overeenkomst aangaat met de Bon Houder als de Bon ingewisseld is; en

6.1.3 uitsluitend en alleen verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen of uitvoeren van de ballonvaart van het aanbod van de Ballonvaart Onderneming.

 

7. Nationale Ballonvaartbons normen van dienstverlening en aansprakelijkheid

7.1 Nationale Ballonvaartbon verklaart dat:

7.1.1 zij redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zal nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden;

7.1.2 de Bonnen een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het beoogde doel, en

7.1.3 zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet zal handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.

7.2 Nationale Ballonvaartbon is altijd aansprakelijk voor: (a) dood en letselschade veroorzaakt door nalatigheid/grove schuld van Nationale Ballonvaartbon; (b) door haar gepleegd bedrog of bedrieglijke, door haar gemaakte voorstelling van zaken; of (c) elke aansprakelijkheid die op grond van toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7.3 Anders dan hierboven aangegeven in paragraaf 7.2, is Nationale Ballonvaartbon niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade die je zou kunnen lijden, met inbegrip van indirecte of gevolgschade.

7.4 Nationale Ballonvaartbon kan geen garantie geven voor de volledigheid, geschiktheid voor het beoogde doel, of rechtmatigheid van het aanbod van de Ballonvaart Onderneming. Nationale Ballonvaartbon is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van de uitvoering van de ballonvaart van de Ballonvaart Onderneming.

7.5 Nationale Ballonvaartbon is niet aansprakelijk voor een schending van een verplichting op grond van deze Verkoopvoorwaarden indien zij wordt gehinderd of belemmerd in de nakoming van haar verplichtingen door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

7.6 Met uitzondering van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit paragraaf 7.2, die onbeperkt is, zal het totaal van Nationale Ballonvaartbon aansprakelijkheid jegens jou onder geen enkele omstandigheden de hoogte van 200% van de koopprijs van de Bon overschrijden.

7.7 In bepaalde landen zijn enkele of alle uitsluitingen en/of beperkingen zoals vastgelegd in deze afdeling volgens het toepasselijk recht niet toegestaan. Als dit recht op jou van toepassing is, zijn enkele of alle van de hierboven genoemde uitsluitingen en/of beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing en heb je wellicht aanvullende rechten.

 

8. Nationale Ballonvaartbons Website

Met Nationale Ballonvaartbons Website (de ‘Website’) wordt bedoeld de Internet website, mobiele applicaties, elektronische communicatie of diensten, of elke locatie waar jij een Voucher van Nationale Ballonvaartbon kunt kopen. De Website waarop Nationale Ballonvaartbon de Bonnen aanprijst is eigendom van Nationale Ballonvaartbon.

 

9. Overig

9.1 Indien je deze Verkoopvoorwaarden schendt en Nationale Ballonvaartbon geen maatregelen tegen jou onderneemt, betekent dit niet dat Nationale Ballonvaartbon afstand heeft gedaan van haar rechten en rechtsmiddelen ten aanzien van jouw schending. Nationale Ballonvaartbon kan nog steeds actie ondernemen en haar rechten en rechtsmiddelen uitoefenen ten aanzien van die schending, of enige andere gelegenheid waarbij je jouw verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden schendt.

9.2 Tenzij anders vermeld in deze Verkoopvoorwaarden, dienen wederzijdse kennisgevingen schriftelijk te geschieden en worden deze per e-mail (tenzij jij Nationale Ballonvaartbon een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), dan wel per gefrankeerde post verstuurd. Elke kennisgeving die Nationale Ballonvaartbon aan jou stuurt is geadresseerd aan het adres dat jij aan Nationale Ballonvaartbon hebt verstrekt bij de bestelling van jouw Nationale Ballonvaartbon. Je kunt elke kennisgeving aan Nationale Ballonvaartbon sturen naar het adres van het hoofdkantoor zoals weergegeven in paragraaf 1.2.

9.3 Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

9.4 Deze Verkoopvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens de Nederlandse wetgeving, zonder toepassing van conflictregels van internationaal privaatrecht. Enig geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.